Nadzor nad izvođenjem

Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji nadzorni inženjer u ime investitora provodi stručni nadzor građenja. Bavimo se, u ime investitora, provođenjem stručnog nadzora izvođenja elektroinstalacija.

Sadržaj usluge nadzora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru

 • trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, proračun razlike u cijeni, obračun nepredviđenih i naknadnih radova, realizacija planirane dinamike financiranja, utrošak sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa),
 • održavanja ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),
 • kvalitete radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po spcijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.),
 • ostalo (kontrola unošenja podataka u dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja).

Usluge nadzora vršimo nad slijedećim građevinama

 • stambenim i višestambenim građevinama,
 • distributivnim elektroenergetskim postrojenjima (trafostanice, dalekovodi, niskonaponske mreže),
 • infrastrukturnim objektima (komunalna postrojenja, javna rasvjeta),
 • proizvodnim i industrijskim postrojenjima,
 • javnim ustanovama,
 • poslovnim građevinama,
 • stambenim i drugim građevinama.