Pregled i ispitivanje

Nakon završetka građenja potrebno je pregledati i ispitati električne instalacije. Pored toga, pregled i ispitivanje električnih instalacija poslodavac je dužan obavljati u svim radnim prostorijama koje koristi i to periodički u rokovima utvrđenim tehničkim propisima te o tome posjedovati odgovarajuću dokumentaciju.

Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se na temelju:

  • Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
  • Pravilnika o tehničkim propisima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (SL br. 13/78)
  • Norme HRN HD 60364-6, 2007
  • Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanje munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10).

Posjedujemo sva potrebna ovlaštenja za pregled i ispitivanje električnih instalacija te mjerne instrumente.

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provodi se sukladno zahtjevima iz projekta građevine ali ne rjeđe od

  • četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
  • četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
  • petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,
  • četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove.

Po završenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija na kojima se utvrdi primjena propisanih pravila zaštite na radu i tehnička ispravnost, izdaje se “Zapisnik o ispitivanju električne instalacije”, a za električne instalacije na kojima se utvrde određena odstupanja od propisanih zahtjeva, tj. neispravnost, izdaje se samo zapisnik s naznakom utvrđenih nedostataka i prijedlozima za njihovo otklanjanje, odnosno usklađivanje s propisanim zahtjevima.

Obavljamo i energetsko certificiranje koje od 01.07.2013. moraju imati zgrade odnosno njihove samostalne uporabne cjeline (stanovi, uredi) koji se prodaju.